Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs instruktora terapii zajęciowej

ZDZ - OKZ Olecko

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym, ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Instruktor terapii zajęciowej to osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej
w procesie leczenia oraz rehabilitacji. Potrafi komunikować się ze swoimi pacjentami,
motywować ich oraz rozwiązywać trudne sytuacje życiowe.

Celem kształcenia jest

nabycie teoretycznego i praktycznego przygotowania słuchaczy do wykonywania zadań instruktora terapii zajęciowej.

 

Kurs adresowany jest do:

  • osób, które ukończyły studia licencjackie/magisterskie lub szkołę policealną, w myśl wymogów prawnych dla zawodu terapeuta zajęciowy;
  • pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, ośrodków terapeutyczno - rehabilitacyjnych lub osób pracujących w zawodach: instruktora terapii zajęciowej, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, które nie mają wymaganych kwalifikacji, ani przyuczenia zawodowego.

 

Będąc naszym absolwentem zostaniesz przygotowanym do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco- terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
  • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio - psycho - społecznych podopiecznego;
  • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
  • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
  • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

 

Czas trwania kursu: 150 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne na kursie mogą być skrócone w zależności od poziomu przygotowania merytorycznego i doświadczenia zawodowego kandydatów na kurs.

 

Co zyskasz po ukończeniu naszego kursu na instruktora terapii zajęciowej?

Osoba, która pozytywnie zda końcowy egzamin wewnętrzny otrzyma zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego       w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz otrzyma tytuł instruktora terapii zajęciowej

 

Zapraszamy!