Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Wsparcie na starcie - podpisywanie umów

Baner na www 08.12.2016W związku z przyznaniem środków na założenie działalności gospodarczej
pierwszej grupie uczestników projektu
„Wsparcie na starcie – szkolenia, doradztwo i dotacje
dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”,
informujemy, że podpisanie
Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Wsparcia Pomostowego
nastąpi w terminie 15-16.02.2017r. w Biurze Projektu w Olecku
(Ośrodek ZDZ w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A).

O dokładnej godzinie spotkania wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie!

 

Tymczasem pragniemy przypomnieć rodzaje zabezpieczeń finansowych, z jakich można skorzystać przy podpisywaniu umowy.

Regulamin udziału w projekcie - rekrutacja uzupełniająca z dn. 16.12.2016 § 10 pkt. 10:

"Warunkiem wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy (do wyboru)*:

  1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (aval);
  2. ustanowienie hipoteki;
  3. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
  4. poręczenie osób fizycznych: 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 2 lata oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 1.850,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65. roku życia lub 1 osoba spełniająca wymienione wcześniej warunki – uzyskująca dochód brutto nie niższy niż 2.000,00 zł miesięcznie. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji,współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę. Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;
  5. poręczenie bankowe;
  6. gwarancja bankowa;
  7. zastaw na prawach lub rzeczach;
  8. blokada rachunku bankowego;
  9. poręczenie Funduszu Poręczeniowego.

Wybrane przez Beneficjenta pomocy warianty form zabezpieczenia wymagają ich akceptacji przez Beneficjenta."

* Należy wskazać rodzaje zabezpieczeń.

Dodatkowo zamieszczamy ogólne informacje dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń   pobierz migająca

Do pobrania również:

Wzór oświadczenia poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Wzór zaświadczenia o dochodach - dot. poręczycieli