Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Wznowienie naboru na dotacje!

thumb zdjęcie pomagamyWM17Ponownie ruszyła rekrutacja
na pozyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności
w ramach projektu "Pomagamy zwalnianym".

Do zgarnięcia jest aż 23 390 zł!

Nabór trwa do 23 marca 2018 r.

 

Kto może otrzymać dotacje?

O dotacje mogą starać się osoby, które zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:

 • Pracownik zwolniony/ Osoba zwolniona - osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Dodatkowo ww. osoba musi należeć przynajmniej do jednej z poniższej grupy osób:

 1. osoby z niepełnosprawnością
 2. osoby w wieku 50+
 3. kobiety
 4. osoby o niskich kwalifikacjach
 5. osoby poniżej 30 roku życia

Oprócz dotacji na otwarcie własnej działalności, w ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe (10 godz. doradztwa indywidualnego w tym tworzenie Indywidualnych Planów Działań)
 • Poradnictwo psychologiczne - warsztat „Gotowość do zmian” (24 godz./grupę)
 • Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (56 godz.)
 • Doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia biznes planu i założeń funkcjonowania działalności gospodarczej (8 godzin/ osoba)
 • Wsparcie pomostowe w postaci usługo doradczej specjalistycznej

Dokumenty do pobrania na pozyskanie dotacji:

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin udziału w projekcie dostępne są TUTAJ

 

To już ostatni nabór w najbliższym czasie!