Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Projekt "Pomagamy zwalnianym" w pytaniach

 Bezpłatne szkolenia ZDZ Olecko

 

Czy jako rolnik mogę wziąć udział w projekcie?

A co, jeśli w trakcie projektu znajdę pracę?

Te i inne pytania bardzo często bardzo często słyszymy od Was w związku z udziałem w bezpłatnym projekcie "Pomagamy zwalnianym". Zostały one przez nas skrupulatnie zapisywane. Dzięki czemu powstała poniższa lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

A w przypadku wystąpienia nowych, zapraszamy do kontaktu

Ośrodek ZDZ, Olecko

1. Czy będąc osobą na wypowiedzeniu i jednocześnie posiadającą ziemię (rolnik) mogę uczestniczyć w bezpłatnym projekcie "Pomagamy zwalnianym"?

Tak pod warunkiem, że gospodarstwo nie przynosi dochodów. Przy czym dotacje nie są traktowane jako dochód.

2. Czy jako domownik rolnika, który został zwolniony z pracy z przyczyn pracodawcy mogę uczestniczyć w bezpłatnym projekcie?

Tak, jeśli z tego tytułu nie osiąga się dochodu.

3. Czy będąc na wypowiedzeniu lub osobą zwolnioną z pracy z przyczyn pracodawcy i jednocześnie mając umowę zlecenie / umowę o dzieło magę być w projekcie?

Jeżeli osoba, która kwalifikuje się do projektu nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, może wziąć udział w bezpłatnym projekcie.

4. Czy jeśli jestem na wypowiedzeniu lub straciłam/em pracę z przyczyn pracodawcy mogę wziąć udział w projekcie prowadząc jednocześnie działalność gospodarcza lub mając ją zawieszoną?

Osoba, która ma na siebie zarejestrowaną działalność (aktywną lub w zawieszeniu) nie może uczestniczyć w projekcie "Pomagamy zwalnianym".

5. Kto wybiera miejsce odbywania stażu?

Ośrodek ZDZ, który realizuje projekt wskazuje miejsce realizacji stażu. Jeśli natomiast uczestnik preferuje inne miejsce, może sam się ubiegać o odbycie tam stażu lub przez pośrednika pracy, z którym współpracuje dany Ośrodek ZDZ.

6. Jakie bezpłatne szkolenia mogę zrobić w ramach projektu?

Pierwszą formą wsparcia w projekcie jest spotkanie z doradcą zawodowym. To właśnie podczas ustalania Indywidualnego Planu Działania badane są predyspozycje zawodowe uczestnika oraz analizowane są posiadane już kwalifikacje i kompetencje. Na tej podstawie oraz w oparciu o lokalny rynek pracy i zapotrzebowanie pracodawców, określanie są szkolenia indywidualnie dla każdego uczestnika.

7. Co jeśli w trakcie udziału w projekcie znajdę pracę?

W takim przypadku umożliwiamy uczestnikowi dokończenie udziału w projekcie (szczególnie dokończenie bezpłatnych szkoleń). Jedynie jeśli został zaplanowany staż, nie będzie już on realizowany.

8. W ilu bezpłatnych szkoleniach mogę wziąć udział w ramach w projektu?

Na każdego uczestnika przewiduje się średnio 100 godz. dydaktycznych szkolenia. W związku z tym ilość szkoleń zależy od długości ich trwania.

9. Z czego mogę skorzystać w ramach projektu?

W projekcie zakłada się realizację następujących form wsparcia: 

  • Doradztwo zawodowe, w tym: Indywidualny Plan Działania (4 godz./os.), doradztwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.), Warsztaty „Kreowanie wizerunku” (8 godz./ grupa)
  • Pośrednictwo pracy (do 4 godz./os.),
  • Poradnictwo psychologiczne, w tym: grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz./ grupa), indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
  • Bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 100 godz./os),
  • Staże u lokalnych przedsiębiorców (średnio 3 miesiące)
  • Studia podyplomowe

10. Czy mogę iść na studia podyplomowe i na szkolenie?

Nie. Każdy uczestnik na spotkaniu z doradcą wybiera jedną ścieżkę uczestnictwa. Decydując się na studia podyplomowe można jedynie skorzystać z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, Warsztatów kreowania wizerunku oraz poradnictwa psychologicznego.

11. Czy koniecznie muszę iść na staż?

Udział w stażu proponowany jest osobom, które są bezrobotne / niepracujące w dniu przystąpienia do projektu lub w trakcie projektu stały się osobami niepracującymi (osoby na wypowiedzeniach). Jednocześnie jeśli uczestnik podczas udziału w projekcie zostanie zatrudniony, wówczas staż nie obowiązuje.

12. Czy jak dojeżdzam autem na bezpłatne szkolenie, będę mieć zwrot za paliwo?

Wydatki poniesione przez uczestnika projektu związane z dojazdem własnym samochodem są kwalifikowane do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie (jeżeli uczestnik poniósł koszty w wysokości równej lub wyższej niż cena biletu), po przedstawieniu przez uczestnika projektu stosownego oświadczenia. Jeśli uczestnik udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

 

Uwaga: Powyższe odpowiedzi dotyczą jedynie udziału w projekcie POMAGAMY ZWALNIANYM - kompleksowe wsparcie outplacementowe - IV edycja.

 

Jeśli zaciekawiły Ciebie pytania i zastanawiasz się nad udziałem w projektu, wszystkie ważne informacje znajdziesz pod linkiem:

POMAGAMY ZWALNIANYM