Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Opiekun osób starszych

opiekun osób starszych zdz olecko

Kurs nadający kompetencje
w zawodzie opiekuna osób starszych
(kod zawodu: 341202)

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przygotowujących do pracy w charakterze opiekuna osób starszych niezbędnych do pomocy osobom zależnym w czynnościach życia codziennego.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych.

Uczestnicy kursu opiekuna

Kurs skierowany jest do:

 • osób, które opiekują się domownikami w starszym wieku,
 • osób, które zamierzają podjąć pracę z osobami starszymi,
 • każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności.

Program szkolenia

Program nauczania kursu "Opiekun osób starszych" został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zawiera następujące treści:

 • podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych,
 • etykę w zawodzie opiekuna,
 • podstawy gerontologii, psychiatrii i psychologii,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • organizację pracy własnej opiekuna oraz zasady bhp,
 • dietetykę i przygotowywanie posiłków dla seniorów.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia obejmuje 40 godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Kurs realizowany będzie w formie zdalnej.
Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Prowadzący na kursie

Szkolenie z "Opiekuna osób starszych" poprowadzi trener mający kwalifikacje w zawodzie opiekunki środowiskowej oraz kwalifikacje pedagogiczne. Dodatkowo posiada 14-letnie doświadczenie w sprawowaniu i koordynowaniu opieki nad osobami chorymi i starszymi. Od 2012 r. prowadzi zajęcia na kursach z zakresu opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych.

Cena kursu

Proponowane szkolenie jest płatne w wysokości 700,00 zł.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu "Opiekun osób starszych" jest Katarzyna Nalbach.

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu opiekuna osób starszych zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne z zakresu opiekuna osób starszych przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Opiekun osób starszych" wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem
 • potwierdzenie kompetencji w zawodzie opiekuna osób starszych