Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie

Kurs budowlany ZDZ Olecko 2

Kurs nadający kompetencje
w zawodzie
robotnika budowlanego robót wykończeniowych
(kod zawodu: 712990)

Cel szkolenia

Celem kursu jest przyuczenie do wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

Uczestnicy kursu budowlanego

Do udziału w kursie zachęcamy osoby:

- których celem jest nauka konkretnego fachu,
- które chcą podnieść swoje kompetencje,
- które chcą usystematyzować posiadaną już wiedzę.

Wymagania stawiane kandydatom na pracownika robót wykończeniowych:

- ukończone 18 lat,
- dobry stan zdrowia.

Program szkolenia

Program nauczania kursu "Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie" został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i obejmuje następujące treści:

- bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona ppoż.,
- materiałoznawstwo,
- technologię robót wykończeniowych,
- dokumentację budowlaną i rysunek zawodowy
- zajęcia praktyczne z zakresu prac wykończeniowych (malowanie, szpachlowanie, układanie glazury, terakoty itp.).

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z zakresu pracownika robót wykończeniowych obejmuje 50 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 40 godz. zajęć praktycznych.

Kurs realizowany w formie zdalnej (teoria) i stacjonarnej (zajęcia praktyczne).
Zajęcia teoretyczne realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych nastąpi realizacja kształcenia praktycznego na terenie Ośrodka przy zastosowaniu procedury bezpieczeństwa obowiązującej w naszej placówce.

Prowadzący kurs budowlany

Trener posiadający 16-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie oraz kwalifikacje pedagogiczne. Dodatkowo ukończył wiele kursów związanych z branżą budowlaną. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć.

Cena kursu

Proponowane szkolenie jest płatne w wysokości 1 500,00 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu "Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie" jest Katarzyna Nalbach.

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu prac wykończeniowych zapewniamy:

  • zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • niezbędne narzędzia i materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych na kursie budowlanym,
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie" wydane na podstawie Rozporządzenia  z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem
  • potwierdzenie kompetencji w zawodzie robotnika budowlanego robót wykończeniowych