Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Asystent nauczyciela przedszkola

asystent nauczyciela przedszkola ZDZ Olecko

Kurs nadający kompetencje
w zawodzie
asystent nauczyciela przedszkola
(kod zawodu: 531202)

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przygotowujących do pracy w charakterze asystenta niezbędnych do pomocy nauczycielom przedszkolnym w sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach wychowania przedszkolnego.
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych.

Uczestnicy kursu

Kurs asystenta nauczyciela przedszkola skierowany jest do:
• osób, które posiadają wykształcenie min. średnie,
• osób, które zamierzają podjąć pracę w placówkach wychowania przedszkolnego,
• każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności.

Dodatkowo asystenta nauczyciela przedszkola powinna cechować empatia, życzliwość, cierpliwość i wysoka kultura osobista oraz pogodne usposobienie.

Program szkolenia

Program nauczania kursu Asystenta nauczyciela przedszkolazostał opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zawiera następujące treści:
• Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem
• Umiejętności wspomagające pracę asystenta
Pielęgnowanie dziecka
Opieka i wychowywanie dziecka w poszczególnych okresach rozwoju
• Wychowanie techniczne i artystyczne
Dodatkowo w ramach kursu uczestnicy zostaną przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz z dydaktyki.

Czas trwania i realizacja kursu

Program kursu asystenta nauczyciela przedszkola obejmuje 70 godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Kurs realizowany w formie zdalnej. Inaczej mówiąc jest to kurs asystenta nauczyciela przedszkola online.
Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Prowadzący na kursie

Kurs Asystenta nauczyciela przedszkola poprowadzi trener mający wykształcenie wyższe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki. Dodatkowo posiada 8-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela w placówkach wychowania przedszkolnego. Od 2019 r. prowadzi zajęcia na kursach z zakresu asystenta nauczyciela przedszkolnego.

Cena kursu

Proponowane szkolenie jest płatne w wysokości 1 090,00 zł.

W przypadku wcześniejszego zgłoszenia, istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu jest Katarzyna Nalbach.

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach kursu asystenta nauczyciela przedszkola zapewniamy:
• zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
• profesjonalną kadrę dydaktyczną,
• materiały dydaktyczne,
zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu asystenta nauczyciela przedszkola wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem
• potwierdzenie kompetencji w zawodzie asystenta nauczyciela przedszkola