Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Obsługa autoklawu

Obsługa autoklawu ZDZ Olecko

Kurs nadający kwalifikacje

do obsługi autoklawu

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do wykonywania czynności obsługowych i podstawowych czynności konserwacyjnych na autoklawach oraz do pozytywnego zdania egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji autoklawu.

Uczestnicy kursu

Uczestnikiem kursu „Obsługa autoklawu” może być osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat
 • zajmuje się eksploatacją autoklawu

Dodatkowo w kursie mogą uczestniczyć kosmetyczki, pielęgniarki, stomatolodzy, weterynarze, pracownicy zakładów mięsnych oraz warzywno-owocowych i inni, którzy w swojej pracy wykorzystują narzędzia/akcesoria wymagające sterylizacji.

Program szkolenia

Program nauczania kursu z zakresu obsługi autoklawu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu:

 1. Eksploatacji autoklawów
 2. Wymiany ciepła
 3. Przeznaczenia, budowy i zasad działania autoklawów
 4. Bezpieczeństwa
 5. Obsługi i bieżącej konserwacji autoklawów

Po ukończeniu kursu zostanie zorganizowany egzamin zewnętrzny przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 379 działającą przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia „Obsługa autoklawu” obejmuje 12 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Kurs realizowany w formie zdalnej.
Zajęcia realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem.

Na zakończenie kursu zostanie zorganizowany i przeprowadzony egzamin na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji autoklawu.

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną

Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania świadectwa kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W tym dniu weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Prowadzący na kursie

Trener posiadający kwalifikacje niezbędne do obsługi autoklawu. Od 2005 r. prowadzi zajęcia na kursach z zakresu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Cena kursu

Szkolenie online z zakresu obsługi autoklawu jest płatne w wysokości 300,00 zł. Dodatkowo po ukończeniu kursu organizowany jest egzamin zewnętrzny przed Komisją Kwalifikacją. Koszt egzaminu obecnie wynosi: do lipca 2024 - 424,00 zł, od lipca natomiast 430,00 zł (10% najniższej krajowej).

W przypadku skierowania większej grupy osób na szkolenie, koszt ustalany jest indywidualnie.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu jest Katarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu obsługi autoklawu zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Obsługa autoklawu"  wraz z suplementem
 • zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną
 • uzyskanie świadectwa kwalifikacji grupa II (po pozytywnym zdaniu ww. egzaminu)