Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs instruktora ZDZ Olecko

Kurs nadający kwalifikacje
w zawodzie
instruktora praktycznej nauki zawodu
(kod zawodu: 232001)

Cel szkolenia

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Uczestnicy kursu pedagogicznego

Kurs przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dodatkowo zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391),kandydaci na kurs pedagogiczny powinni posiadać tytuł zawodowy, tytuł robotnika wykwalifikowanego, dyplom ukończenia studiów lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

Program szkolenia

Program kursu opracowano zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391).

Program zatwierdzony do realizacji przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Szkolenie instruktora uwzględnia zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.

Czas trwania i realizacja kursu

Łączny wymiar kursu instruktora obejmuje 48 godzin,w tym: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki - 40 godz. oraz umiejętności dydaktyczne - 8 godz.

Kurs realizowany w formie zdalnej.
Zajęcia realizowane będą przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem.

Prowadzący kurs pedagogiczny

Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, pedagoga i metodyka.  Wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe, kwalifikacje pedagogiczne oraz  doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu instruktora praktycznej nauki zawodu.

Cena kursu

Koszt kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wynosi 800,00 zł.

W cenie szkolenia zapewniamy:

  • realizację zajęć pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
  • miesieczny dostęp do nagrań z przeprowadzonych zajęć,
  • materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest Katarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia pedagogicznego zapewniamy:

  • zajęcia przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem
  • kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu (kod zawodu: 232001)