Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Pracownik ds. kadrowych i płacowych

Kadry i płace ZDZ Olecko

Kurs nadający kompetencje
w zawodach:
Specjalista do spraw wynagrodzeń
(kod zawodu: 242310)
oraz
Specjalista do spraw kadr
(kod zawodu: 242307)

 

Cel szkolenia

Celem kursu kadrowo-płacowego jest praktyczne zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, z organizacją pracy i zakresem obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

Uczestnicy kursu kadrowo-płacowego

Do udziału w kursie zachęcamy osoby:

- które chcą podnieść swoje kompetencje,
- które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu kadr i płac,
-
pracodawców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą
- pracowników działów kadr i finansowych, działaczy związków zawodowych, pracowników różnych jednostek organizacyjnych działalności gospodarczej i budżetowej oraz innych organizacji samorządowych, społecznych i samofinansujących

Program szkolenia

Program nauczania kursu "Pracownik ds. kadrowych i płacowych" został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przewiduje praktyczne poznanie przez uczestników następujących zagadnień:

- ubezpieczenia społeczne

- klasyfikacja podmiotów gospodarczych

- usytuowanie działu kadr i płac

- wybrane zagadnienia z prawa pracy

- płace z wykorzystaniem programu „Symfonia kadry i płace

- kadry z wykorzystaniem programu „Płatnik” i „Gratyfikant

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z zakresu kadr i płac obejmuje 40 godz. zajęć dydaktycznych.

Kurs realizowany w formie zdalnej (teoria) i stacjonarnej (zajęcia praktyczne).
Zajęcia teoretyczne realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych nastąpi realizacja kształcenia praktycznego na terenie Ośrodka przy zastosowaniu procedury bezpieczeństwa obowiązującej w naszej placówce.

Prowadzący kurs kadrowo-płacowy

Trener posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu kadr, księgowości, rachunkowości itp.

Cena kursu

Szkolenie jest płatne w wysokości 800,00 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu "Pracownik ds. kadrowych i płacowych” jest Katarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu kadr i płac zapewniamy:

  • zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeprowadzenia zajęć praktycznych na kursie kadrowo-płacowym,
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu " Pracownik ds. kadrowych i płacowych" wydane na podstawie Rozporządzenia  z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem
  • potwierdzenie kompetencji w zawodzie specjalista do spraw wynagrodzeń oraz specjalista do spraw kadr

 

Jeden kurs w ZDZ, a kadry i płace nie będą miały dla Ciebie tajemnic!