Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Wychowawca wypoczynku

 Wychowawca wypoczynku ZDZ w Olecku

Kurs nadający uprawnienia
wychowawcy wypoczynku

 

Cel szkolenia na wychowawców

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Po ukończeniu szkolenia kandydaci na wychowawców będą wyposażeni w niezbędną wiedzę merytoryczną i zdobędą umiejętności organizowania różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy kursu

Na szkolenie wychowawcy wypoczynku może zapisać się osoba, która:

 1. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodek skarny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie

Program szkolenia

Program kursu "Wychowawca wypoczynku" realizowany jest zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) oraz z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629). Przewiduje poznanie przez uczestników następujących zagadnień:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników kursu

Dodatkowo uczestnicy kursu przejdą przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z zakresu wychowawcy wypoczynku obejmuje 36 godz. zajęć dydaktycznych.

Kurs realizowany w formie zdalnej (teoria) i stacjonarnej (zajęcia praktyczne).
Zajęcia teoretyczne realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych nastąpi realizacja kształcenia praktycznego na terenie Ośrodka przy zastosowaniu procedury bezpieczeństwa obowiązującej w naszej placówce. Przewiduje się realizację praktyk w przeciągu jednego dnia w weekend.

Prowadzący kurs wychowawcy wypoczynku

Trener posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu i organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Cena kursu

Proponowane szkolenie jest płatne w wysokości 400,00 zł.

Po wcześniejszym uzgodnieniu, Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu "Wychowawca wypoczynku” jest Katarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu wychowawcy kolonijnego zapewniamy:

 • zajęcia przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452),
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Wychowawca wypoczynku" zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z suplementem
 • bezterminowe uprawnienia wychowawcy wypoczynku

 Kto nie musi kończyć kursu?

Z uczestnictwa w kursie na wychowawcę wypoczynku zwolnieni są:

 • nauczyciele,
 • instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (do 31 sierpnia 2017r.)
 • trenerzy i instruktorzy sportowi, którzy uzyskali tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715 oraz z 2015r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013r.
 • osoby pracujące z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.)