Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Metodyka instruktażu bhp

metodyka instruktażu BHP ZDZ Olecko

 

Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy

 

 

Cel szkolenia

Celem kursu z metodyki instruktażu bhp jest przygotowanie pracodawcę lub inne osoby kierujące pracownikami do prowadzenia instruktażu stanowiskowego w oparciu o elementarną wiedzę z zakresu edukacji dorosłych.

Uczestnicy kursu

Kurs z zakresu metodyki instruktażu bhp skierowany jest do osób odpowiedzialnych w danej firmie/jednostce do przeprowadzenia szkolenia bhp stanowiskowego. Najczęściej są to:

- pracodawcy,
- osoby kierujące pracownikami.

Program szkolenia

Program nauczania metodyki instruktażu bhp został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przewiduje nabycie wiedzy z zakresu:

  • wybranych zagadnień z pedagogiki dorosłych,
  • psychologii,
  • metodyki,

oraz umiejętności pozwalających na efektywną organizację i realizację procesu kształcenia.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z zakresu metodyki instruktażu bhp obejmuje 11 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.

Kurs realizowany będzie w formie zdalnej.
Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Prowadzący kurs

Trener posiadający wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu bhp oraz metodyki.

Cena szkolenia

Kurs metodyki instruktażu bhp jest płatny w wysokości 300,00 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji metodyki instruktażu bhp jest Katarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach metodyki instruktażu bhp zapewniamy:

  • zajęcia przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
  • doświadczonego instruktora,
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu "Metodyki instruktażu bhp na stanowisku pracy" wydane na podstawie Rozporządzenia  z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem,
  • potwierdzenie kompetencji w zakresie prowadzenia instruktażu bhp na stanowisku pracy.