Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoła zaoczna

liceum zaoczneLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Olecku.

Liceum zaoczne

Wymagania stawiane kandydatom do zaocznego liceum ogólnokształcącego

Słuchaczami szkoły mogą być osoby, które są absolwentami gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej. Dodatkowo o przyjęcie do liceum zaocznego mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

 

Zasady rekrutacji do liceum zaocznego:

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów. Na semestr pierwszy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej.

Wymagane dokumenty :

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej
  • 3 fotografie podpisane na odwrocie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
  • podanie o przyjęcie do szkoły

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Opis zaocznego liceum ogólnokształcącego:

Szkoła kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Zajęcia konsultacyjne odbywają się co dwa tygodnie (sobota - niedziela). Konsultacje we wszystkich semestrach odbywają się według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie szkolnego planu nauczania. Nauka w każdym semestrze kończy się sesją egzaminacyjną. Warunkiem promowania na wyższy semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania, minimum 50% frekwencja na konsultacjach oraz bieżąca opłata czesnego.

Po zakończeniu nauki w szkole słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Dodatkowe korzyści z nauki w szkołach zaocznych ZDZ w Olecku

Słuchaczom naszego liceum zaocznego proponujemy zdobycie (10% zniżki) dodatkowych uprawnień z tytułu ukończenia różnorodnych kursów i form doskonalenia zawodowego.

 

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

 

 

Szkoły ZDZ w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 87 520 26 35
olecko@zdz.bialystok.pl