Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

asystent osób nepełnosprawnych okz olecko

Kurs nadający kompetencje w zawodzie:

 asystenta osób niepełnosprawnych
(kod zawodu: 341201)

oraz

opiekuna osób starszych
(341202)

 

Cel szkolenia

Szkolenie asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej ma na celu uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przygotowujących do pracy w charakterze opiekuna osób starszych oraz asystenta osoby niepełnosprawnej niezbędnych do pomocy osobom zależnym w czynnościach życia codziennego.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych.

Uczestnicy kursu asystenta

Kurs asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej skierowany jest do:

 • osób, które opiekują się domownikami w starszym wieku lub niepełnosprawnymi,
 • osób, które zamierzają podjąć pracę z osobami zależnymi,
 • każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności.

Dodatkowo od uczestników szkolenia asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej wymaga się posiadania wykształcenia minimum średniego lub wyższego o kierunkach: pedagogika, rehabilitacja, psychologia, praca socjalna (w szczególności dotyczy osób, które chcą podjąć zatrudnienie jako asystent osoby niepełnosprawnej)

Program szkolenia

Program nauczania kursu "Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej " został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zawiera następujące treści:

 • podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych,
 • etykę w zawodzie asystenta,
 • podstawy gerontologii, psychiatrii i psychologii,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • zasady bhp w pracy asystenta,
 • dietetykę i promocję zdrowia,
 • rehabilitację leczniczą, zawodową, społeczną
 • zasady komunikacji, negocjacji, mediacji
 • instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
 • budowanie systemu wsparcia oraz oparcia społecznego

Dodatkowo wszyscy uczestnicy kursu asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej zostaną przeszkoleni pod względem udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej obejmuje 90 godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Kurs realizowany będzie w formie zdalnej.
Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Koszt szkolenia asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej wynosi 1 390,00 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz wystawienia faktury.

Prowadzący na kursie

Szkolenie asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej  poprowadzi pielęgniarka z ukończoną terapią zajęciową oraz kwalifikacjami pedagogicznymi. Dodatkowo posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz pracy w instytucjach/placówkach zajmujących się dzienną pomocą osobom zależnym.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej” jest Katarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem
 • potwierdzenie kompetencji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna osób starszych